حکایت خنده دار و خواندنی دوزن ملانصرالدین

حکایت خنده دار و خواندنی دوزن ملانصرالدین

داستان های قدیمی زیبان فارسی بسیار خواندنی و همچنین پندآموز هستند که حکایت های ملانصرالدین نیز یکی از آن ها می باشد.ملا دو زن داشت. روزی هر دو زن نزد ملا آمده و پرسیدند: “کدام یک از ما را بیشتر دوست داری؟»ملا خیلی سعی کرد که هر دو آنها را راضی نگاه داشته و باعث رنجش هیچ یک نشود. بنابراین با اصرار گفت

که هر دو را به یک اندازه دوست دارد. ولی زن‌ها راضی نمی‌شدند و پرسش خود را تکرار می‌کردند. بالاخره زن جوان‌تر پرسید: “اگر ما هر دو با شما سوار قایق باشیم و قایق در رودخانه برگردد، برای نجات کدام یک از ما اقدام می‌کنی؟»

داستان خنده دار دو زن ملاملا هر چه سعی کرد جوابی نیافت. بالاخره رو به زن قدیمی‌اش کرد و گفت: “گمان دارم شما کمی شنا کردن بلد باشید.»